Mike Chadstone pou distrik Plaisance

Monn reponn lapel pou prezant mon kandidatir MNA pou distrik Plaisance konman en Sendikalist Linyon Travayer pou defan dwar travayer  e dwar pti biznes akoz bokou bann pti biznes e travayer pe rankontre  difikilte pou fonksyonen akoz mankman fasilite neseser e kot dwar travayer pe gangny neglize e osi napa ase lankadreman pou develop e re-skill travayer pou ramplas etranze dan bann pos kle dan nou pei ki pe fer Seselwa fistre akoz napa debousman pou zot dan nou system lamplwa aktiyel, lapey travayer i tro ba e etranze pe gangny pli bon kondisyon travay ki Seselwa, 

Alor i mon bi pou aksyonn lo sa bann keksoz swivan parmi bokou lezot keksoz dan mon manda pou mon distrik Plaisance an partenarya avek Lezot distrik tel ki Anse Etoile ki osi pe prezant en lot Sendikalis konman kandida. Alor mon pou ede:-

1. Pou kree en brigade dan mon distrik pou mediyasyon lo bann problenm zeneral dan nou distrik e aksyonl e rezourd sa bann problenm o mwens dele posib.

2. Kree plis fasilite pou sports, sirtou dan bann sou rezyon dan nou distrik. e osi bann fasilite twalet dan sa bann striktir pou lizyenn bann sportsmen e kominote.

3. Atak sa gro problenm drenaz ki lakoz bokou stress letan lapli e demann lotorite konsernen pou aktivman rezourd sa problenm trotwar ki osi en danze pou nou zabitan sirtou dan Belveder, Rochon, Kan Frichot e Kopolya.

4. Lager pou nou gangny en klinic dan leo tel ki dan leo Kan Frichot swa Kopolya akoz nou distrik i gran e transpor piblik i difisil pou pasyan deplase sirtou ler zot malad. 

5. Kree bann sou-komite pou nou diskit problenm sosyal, problenm lanplwa sirtou pou bann zenn kapab exprim zot konsern e zot vizyon e lite pou ki zot aspirasyon i vinn realite e osi distik problenm bann manman ki rankontre problenm tel ki daycare dan bann sou rezyon.

6. Get pli byen dan welfare nou bann Vyeyar e donn zot en lavi pli konfortab dan zot vyeyess par fer bann progranm lesanz lazournen avek lezot distrik e mem lo Praslen ek La Digue e mem develop bann kompetisyon sportive pou gard zot fitness e lasante fizik e mantal.

7. Ed nou parwas e lezot landwar relizye pou ki zabitan i kapab honor Bon Dye dan en bon latmosfer e plis konfor.

8. Pouse pou ki gouverdman i reget dan welfare e progranm nou bann zenn kinn tonm dan bann fleo sosyal ki pe afekte zot fanmyr e vwazinaz. Pouse pou ki en progranm re-antrennman i vinn posib pou bann zenn kapab gangny formasyon profesyonel e neseser pou repran zot lavi travay normal.

10. Pouse pou gouverdman konstri  bann pti landwar e fasilite pou nou bann fermyer gangny en landwar avek refrizerasyon pou stoke e vann zot bann prodwi agrikol.

11. Nou le osi pouse ki prizon i konmans bann progranm ledikasyon “trades” pou bann prizonyen sirtou bann paran ki pe fer santans pou alimoni e osi lite pou gouverdman kree en fon pou met larzan ladan pou ed sa bann prizonyen siport zot zanfan e zot fanmyr finansyelman.

12. Lo size travay an zeneral, inn toultan mon kwayans ki en travayer I bezwen gangny son merit kot en bon saler I garanti e ki I kapab met manze lo latab son fanmyr. Alor mon priyorite se lager pou dwar travayer ki lapey travayer i revize e mont pli an konformite avek sa pri lavi ki de zour an zour pe mont pli o.

Mon osi kwar ki Tax lo lapey travayer e lo pti biznes I tro for dan sesel  e ki nou bezwen revwar e ede pou redwir sa lakantite Tax ki gouverdman I sarze.

Dan lasamble mon pou vinn sa portparol serye pou tou mon elektora e mon kominote kot mon pou anmenn zot pwenvi devan pou fer en vre diferans dan kominote e dan nou lavi. 

Mon envit tou zabitan Plaisance pou partisip avek mwan e ansanm nou a kapab fer bouze nou distrik.

Alor mon pe demann zabitan mon distrik Plaisance e tou voter Seselwa pou vot pou mwan Mike Chadstone pou mwan anmenn zot lavwa dan nou lasamble e osi Vot pou kandida Prezidansyel e Vis-Prezidansyel One Seychelles Alain St Ange e Peter Sinon pou nou anan sa lafors dan nou pei pou anmenn sa vre sanzman neseser. 

Azordi nou pei pe al dan en gran rampar ekonomik kot lemonn pou byento konmans santi sekous sa dega ki Covid-19 in fer dan lekonomi mondyal. E ozordi plis ki zanmen avan, nou bezwen en tim solid State House ki pou kapab gouvern Sesel pou ki nou pa tonm dan sa gran presipis ki byento pou prezante dan nou semen. Alor dan sa eleksyon, pa zis vot pou politik partizan me pou en lekip avek sa kapasite, lexperyans e konesans profesyonel pou epargne Seselwa dan sa gran soufrans ki pe byento ariv lo nou.

Vot byen, vot avek ou konsyans, vot One Seychelles pou sov Sesel e vot Mike Chadstone pou distrik Plaisance.